Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Likwidujemy 50-letnie wysypisko śmieci o powierzchni 0,26 ha

Likwidujemy 50-letnie wysypisko śmieci o powierzchni 0,26 ha

 

Na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki rozpoczęły się prace terenowe mające na celu likwidację nielegalnego wysypiska śmieci o powierzchni 0,26 ha oraz rekultywację terenu. Zakończenie prac planowane jest 15 sierpnia 2022 roku.

Nielegalne składowisko śmieci w Nadleśnictwie Nowe Ramuki powstało w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie jest to teren rezerwatu „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego”, a także obszar Natura 2000 – „Ostoja Napiwodzko-Ramucka”, chroniący m.in. znajdujące się tu siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. W czasie powstawania wysypiska teren ten nie był jeszcze objęty ww. formami ochrony.

Porzucone w zagłębieniach terenu odpady z czasem zaczęły być pochłaniane przez las, jednak większość z nich rozkładałaby się jeszcze przez setki i tysiące lat. Grubość warstwy śmieci waha się od 40 cm do nawet 350 cm.

Ekspertyza wykazała, że w masie odpadów  przeważają odpady komunalne i budowlane, ale wśród nich znajdują się także niebezpieczne odpady budowlane, opony oraz azbest. Powierzchnię śmietniska oszacowano na 2600 m2, natomiast miąższość odpadów na 2200 m3. Koszt wydobycia i utylizacji śmieci wg oceny ekspertów to ponad 1,2 mln zł.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki od pewnego czasu poszukiwało środków na ten cel. W 2020 roku likwidację wysypiska wpisano do planu zadań ochronnych dla obszaru naturowego, dzięki czemu koszty operacji będą finansowane z projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych, czyli z funduszy unijnych oraz środków własnych LP.

Wykonawcą ww. zadania pn. „Likwidacja składowiska odpadów komunalnych i budowlanych, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu” w ramach realizacji Projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” jest wyłonione w postępowaniu publicznym Konsorcjum:

  1. KOMA Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn
  2. EKO SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Ługwałdzie 42, 11-001 Dywity.

W okolicy nielegalnego wysypiska w rezerwacie zostały umieszczone tablice informacyjne:

 

Przypominamy, że dzikie wysypiska śmieci są ogromnym problemem i powodują poważne skutki dla środowiska naturalnego lasów: zwiększają prawdopodobieństwo pożarów, są idealnym środowiskiem do życia chorobotwórczych bakterii i toksyn, mogą przyczynić się do skażenia wody, co może być ogromnym kłopotem dla wszystkich zwierząt żyjących w okolicy. Skutkiem braku dostępu do wody dla roślin i zwierząt może być katastrofa ekologiczna w miejscu dzikiego składowania odpadów komunalnych. Warto również wspomnieć, że szkło, plastiki, metale rozkładają się bardzo długo, ale również mogą doprowadzić do śmierci zwierząt, które połkną jeden ze śmieci.

Kodeksu Wykroczeń stanowi „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany"; w §2. czytamy „Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub winny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”.

Za zaśmiecanie lasu można zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł do 5000 zł, a dzięki monitoringowi leśnemu coraz częściej udaje się ustalić tożsamość sprawcy.