Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn

Wejście C znajduje się od strony południowej, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku. Wejścia A - główne i B - techniczne nie są dostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby Nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach na terenie siedziby Nadleśnictwa. Wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy budynku sali narad 2.

Dostęp do budynku posiada platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Wejście C prowadzi korytarzem do poszczególnych pomieszczeń Nadleśnictwa.

Dostęp do platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych jest możliwy przez szerokie wejście C, platforma sterowana przez pracownika administracji. Winda jest przystosowana dla osoby niepełnosprawnej i prowadzi tylko do parteru budynku biurowego. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.

Budynek biurowy nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka znajduje się w budynku Sali narad 2.

W windach ani w budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników działu administracji posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online).

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 513 38 10 lub e-mailowo na adres noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl. Sprawę można zrealizować także przy pomocy platformy ePUAP.