Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest gałęzią gospodarczej działalności leśnej, która pozwala zaspokoić potrzeby gospodarki narodowej przez możliwie wysoką i wartościową produkcję drewna przy oszczędnym nakładzie środków.

Celem działań hodowlanych jest utrzymanie trwałości lasu, różnorodności biologicznej, oraz stabilności ekosystemów leśnych. Służą temu stosowane we wszystkich stadiach rozwoju drzewostanu zabiegi hodowlane. Opierają się one na naturalnych procesach przebiegających w drzewostanach.
 
Zakres prac hodowlanych obejmuje cały okres życia drzewostanu, zaczyna się od odnowienia (naturalne bądź sztuczne), przez szereg prac pielęgnacyjnych, jak wykaszanie chwastów, regulacja składu gatunkowego oraz stworzenie odpowiednich warunków świetlnych dla rozwoju ekosystemu do zainicjowania ponownego odnowienia poprzez odpowiedni dobór rębni. W Nadleśnictwie Nowe Ramuki stosujemy rębnie Ib, IIa,  IIIa, IVA w zależności od warunków lokalnych. Następnym istotnym celem hodowli jest powiększanie lesistości a więc zalesienia gruntów nieleśnych. W naszym przypadku nie są to wielkie powierzchnie jednak rokrocznie przybywa nam kilka hektarów lasu, który trzeba chronić i pielęgnować.
Młode pokolenie drzewek narażone jest na zniszczenie przez owady, grzyby, czy zwierzynę płową. W naszym nadleśnictwie największe znaczenie gospodarcze mają szkody wyrządzane przez zwierzynę płową, głównie jelenia. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do stosowania drastycznych metod ochrony.
 
Cechą charakterystyczną naszego nadleśnictwa jest znaczny udział drzewostanów przeszło rębnych, co jest pochodną  gospodarki na potrzeby łowiectwa oraz dużą powierzchnią lasów rezerwatowych i wodochronnych. Średni wiek drzewostanów wynosi 83 lata  i nadal wzrasta, skutkiem takiego stanu rzeczy może być spadek  przeciętnego rocznego przyrostu drzewostanów. Bardzo dobra jakość drzewostanów, szczególnie sosnowych, pozwoliła na  wydzielenie 207,89 ha wyłączonych  drzewostanów nasiennych, z czego 200,35 ha to drzewostany sosnowe. Drzewostany te pozwoliły na utworzenie około 1200 ha upraw pochodnych, zgromadzonych w dwunastu blokach (rocznie przybywa około 30 ha). W skład bazy nasiennej nadleśnictwa wchodzi także 1765,31 ha (stan na 01.01.2014) gospodarczych drzewostanów nasiennych stanowiących podstawowe źródło zaopatrzenia w nasiona na potrzeby odnowień i zalesień. Bardzo ważnym czynnikiem tworzącym miejscowy mikroklimat  jest obecność szeregu jezior, bagien i oczek wodnych z których największe znaczenie mają jeziora Łańskie ( o powierzchni 10.4 km2 ) , oraz  Pluszne ( 8.5 km2 ) . Przepływająca przez teren nadleśnictwa Łyna  stanowi również  ważny element przyrodniczy i krajobrazowy.