Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 114 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201 Poz. 3152)