Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, że z dniem 17 maja 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące oraz 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, 6.1 kluczowe dla społeczności lokalnej) na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce” FSC-Polska.

W załącznikach umieszczonych poniżej znajduje się wykaz wytypowanych HCVF 3.1, HCVF 3.2 HCVF 6.1 , mapy oraz formularz zgłaszania uwag/wniosków/propozycji. Materiały te dostępne są również w siedzibie Nadleśnictwa Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687  Olsztyn 10.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.Osobą do kontaktu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w sprawie wyznaczania HCVF  jest:

Ewelina Godzieba, tel. 89 513 32 18, mail: ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl

Uwagi, wnioski, propozycje prosimy przesyłać wypełniając załączone formularze na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 17 czerwca 2019 r.

 

 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:
 
1. HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:
 
    HCVF 1.1.a - obszary na których w obowiązujących planach ochrony bądź w zadaniach ochronnych nie przewiduje się wykonywanie żadnych zabiegów ochronnych 
 
    HCVF 1.2  - ostoje zagrożonych i ginących gatunków
 
2. HCVF 2 – kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej; gdzie Nadleśnictwo Nowe Ramuki zaliczyło zatwierdzone obszary Natury 2000 
 
3. HCVF 3 - obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:
 
    HCVF 3.1 - ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej –  do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak bory chrobotkowe, borealna świerczyny bagienne, bory bagienne typowe 
 
    HCVF 3.2 -  ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej –do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, takie jak grądy i łęgi - 
 
4. HCVF 4 - lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:
 
    HCVF 4.1- lasy wodochronne – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej 
 
5. HCVF 6.1 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności; lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy - 0,20 ha