Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Nowe Ramuki tworzy zwarty kompleks. Nieliczne wsie zlokalizowane wzdłuż głównych dróg, stanowią swoistą enklawę wśród ostępów leśnych. Jedyną dużą aglomeracją położoną w niedalekim sąsiedztwie jest miasto Olsztyn. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z Nadleśnictwem to obszary leśne lub rolne, o bardzo słabym uprzemysłowieniu, w związku z czym stopień zagrożenia przemysłowego jest bardzo niski.
 
Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych, a grunty należące do niedawna do PGR-ów znajdują się obecnie we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Lesistość Nadleśnictwa wynosi 67,9% i jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej wynoszącej 28,4% i średniej w RDLP 26,3%.
Obszar Nadleśnictwa Nowe Ramuki pod względem hydrograficznym jest położony w zlewni rzeki Łyny będącą rzeką II-ego rzędu, stanowiącej bezpośredni dopływ Pregoły oraz w niewielkiej południowo - zachodniej części rzeki Pasłęki będącej rzeką I-ego rzędu, uchodzącą do Zalewu Wiślanego. Dopływami Łyny na terenie Nadleśnictwa są Marózka, Przykop oraz wiele strumieni i rowów nie posiadających nazwy.
 
Krajobraz jest bardzo urozmaicony. Wpływ na ukształtowanie rzeźby terenu miały kilkukrotnie powtarzające się zlodowacenia, a szczególnie ostatnie zlodowacenie bałtyckie. Jedną z wielu pozostałości po tamtej epoce są liczne polodowcowe jeziora, które odgrywają ważną rolę w gospodarce wodnej. Są to jeziora: Pluszne, Łańskie, Święte, Poplusz, Pawlik, Głęboczek Duży, Głęboczek Mały, Ustrych, Jełguń, Dłużek, Galik, Oczko, Kulka Duża, Kulka Mała. Oprócz tego okolica usiana jest mnóstwem małych, śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych.