Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

Duży wpływ na obecny kształt tutejszych drzewostanów miała prowadzona od lat 50-tych do roku 1982 intensywna gospodarka łowiecka. Prowadzony przez Urząd Rady Ministrów ośrodek hodowli zwierzyny w Łańsku podporządkował tutejszą gospodarkę celom łowieckim. W okresie tym nie wykonywano cięć rębnych ani trzebieży starszych klas wieku, robiono jedynie cięcia sanitarne oraz pielęgnacyjne w młodszych klasach wieku. Utrzymywano stany zwierzyny znacznie przekraczające możliwości łowiska. Do obowiązków nadleśnictwa wpisano: 
 
  
a)  zagospodarowanie poletek łowieckich
b)  zagospodarowanie łąk i pastwisk
c)  zagospodarowanie poletek zgryzowych
d)  zakup, częściowo magazynowanie i wykładanie karmy
e)  budowa urządzeń łowieckich
f)  ochrona pól przed szkodami od zwierzyny oraz ochrona łowiska.
Przejęcie w roku 1982 obwodów łowieckich przez nadleśnictwo spowodowało, że zmienił się profil gospodarki.
 
Przejęcie w roku 1982 obwodów łowieckich przez nadleśnictwo spowodowało, że zmienił się profil gospodarki. Łowiectwo przestało być celem nadrzędnym a gospodarka leśna przyjęła tradycyjny charakter. Po poprzednim okresie odziedziczono około 500 km płotów (grodzenie upraw, poletek łowieckich oraz płoty zaporowe); 620 ha wybiegów dla zwierzyny (w większości do zalesienia); około 420 ha halizn i płazowin oraz około 1700 ha drzewostanów I kl. wieku uszkodzonych przez zwierzynę. W związku z powyższą sytuacją istniała konieczność ograniczenia stanu zwierzyny do poziomu gospodarczo znośnego i tak przez 18 lat gospodarowania stany zwierzyny zmalały.
Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką na trzech obwodach wyłączonych, tworzących tzw. Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), stanowią one część Napiwodzko - Ramuckiego regionu hodowlanego na poziomie, którego prowadzona jest gospodarka
Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką na trzech obwodach wyłączonych, tworzących tzw. Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) populacjami zwierzyny łownej. Obwody te są obwodami typowo leśnymi a podstawowymi gatunkami łownymi są tu jeleń, sarna i dzik. Szczególnie cenna jest miejscowa populacja jelenia szlachetnego.  
 
 

Regulamin organizacyjny OHZ