Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajdują się dwa rezerwaty. Są to rezerwaty częściowe: „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego" i  „Ostoja bobrów na rzece Pasęce". 
 
 
 

Rezerwat częściowy „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego" 

Rezerwat częściowy „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego" powołany został na podstawie Zarządzenia ML i PD z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 25 §7). Jako rezerwat przyrody uznano obszar lasu, fragment przełomu doliny rzeki Łyna oraz cztery śródleśne jeziora o łącznej powierzchni 1819,72 ha, położony w gminach Purda i Stawiguda w województwie olsztyńskim. 
Na gruntach będących pod zarządem Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się 1629,26 ha
 
Dnia 26 VI odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego prof. Benona Polakowskiego – wybitnego botanika UWM w Olsztynie. Jednocześnie ustanowionemu w 1982 roku rezerwatowi przyrody „Las Warmiński" nadano imię prof. Benona Polakowskiego. 
Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych charakterystycznych dla Warmii i Mazur zespołów leśnych ze stanowiskami wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin.
Jest to jeden z największych rezerwatów w Polsce. Stoki wąwozu wzdłuż rzeki porastają stare drzewostany różnowiekowe mieszane o charakterze zbliżonym do naturalnego. Największą powierzchnię (73,71%) zajmują drzewostany z panującą sosną. Drzewostany z panującym dębem z domieszką grabu, świerka, lipy, klonu, daglezji i brzozy zajmują 15,18%. 
 
 

Rezerwat częściowy  „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" 

Rezerwat częściowy „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" zatwierdzony został na podstawie Zarządzenia ML i PD z dnia 5 stycznia 1970 r. (MP z 1970 Nr 2 poz.21). Powstał on na bazie pięciu rezerwatów zaprojektowanych dla ochrony bobrów przez OZLP w Olsztynie w 1951 r. Za rezerwat przyrody uznano obszar o powierzchni 4030,25 ha położony na terenie powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, morąskiego, lidzbarskiego, braniewskiego, pasłęckiego w ówczesnym województwie olsztyńskim. Na gruntach będących pod zarządem Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się 11,62 ha.
 
Rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" został utworzony w celu ochrony miejsc bytowania bobrów oraz zapewnienia ciągłości istnienia  będącego pod ochroną ginącego gatunku.  Obecnie bobry są gatunkiem, który na terenie Polski wyszedł z zagrożenia. W rezerwacie chronione jest środowisko przyrodnicze, wody otwarte, bagna, torfowiska i lasy. Rzeka Pasłęka stanowiąca oś rezerwatu ma bardzo urozmaiconą linię brzegową co wynika ze znacznej falistości terenów, przez które przepływa. Korzystne warunki dla życia bobrów tworzą występujące wzdłuż brzegów Pasłęki i jej dopływów bogactwo roślin wodnych i bagiennych, zarośla wierzby, brzozy, osiki, olchy i jesionu.