Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi.

 

 

Pozyskanie drewna odbywa się na podstawie Planu Urządzania Lasu zatwierdzonego przez Ministra Ochrony Środowiska, obejmuje cięcia rębne jak i przedrębne (sanitarne oraz pielęgnacyjne). Drewno pozyskane w ramach cięć jest podstawowym źródłem utrzymania nadleśnictwa i zabezpiecza środki na prowadzenie gospodarki leśnej (wykonanie zadań gospodarczych i utrzymanie administracji). Wpływy ze sprzedaży drewna stanowią ok. 90% wszystkich wpływów nadleśnictwa. Podstawowym surowcem pozyskiwanym w naszych lasach jest dobrej jakości drewno wielkowymiarowe sosnowe stanowi ono 30-40 % łącznego pozyskania. W całym nadleśnictwie przyjęto podwyższone wieki rębności dla głównych gatunków i tak dla sosny wynosi on 140 lat a dla dęba 150 lat.

 Pozyskanie drewna odbywa się na podstawie Planu Urządzania Lasu zatwierdzonego przez Ministra Ochrony Środowiska.