Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Nowe Ramuki tworzy zwarty kompleks. Nieliczne wsie zlokalizowane wzdłuż głównych dróg, stanowią swoistą enklawę wśród ostępów leśnych. Jedyną dużą aglomeracją położoną w niedalekim sąsiedztwie jest miasto Olsztyn. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z Nadleśnictwem to obszary leśne lub rolne, o bardzo słabym uprzemysłowieniu, w związku z czym stopień zagrożenia przemysłowego jest bardzo niski.
 
Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych, a grunty należące do niedawna do PGR-ów znajdują się obecnie we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Lesistość Nadleśnictwa wynosi 67,9% i jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej wynoszącej 28,4% i średniej w RDLP 26,3%.
Obszar Nadleśnictwa Nowe Ramuki pod względem hydrograficznym jest położony w zlewni rzeki Łyny będącą rzeką II-ego rzędu, stanowiącej bezpośredni dopływ Pregoły oraz w niewielkiej południowo - zachodniej części rzeki Pasłęki będącej rzeką I-ego rzędu, uchodzącą do Zalewu Wiślanego. Dopływami Łyny na terenie Nadleśnictwa są Marózka, Przykop oraz wiele strumieni i rowów nie posiadających nazwy.
 
Krajobraz jest bardzo urozmaicony. Wpływ na ukształtowanie rzeźby terenu miały kilkukrotnie powtarzające się zlodowacenia, a szczególnie ostatnie zlodowacenie bałtyckie. Jedną z wielu pozostałości po tamtej epoce są liczne polodowcowe jeziora, które odgrywają ważną rolę w gospodarce wodnej. Są to jeziora: Pluszne, Łańskie, Święte, Poplusz, Pawlik, Głęboczek Duży, Głęboczek Mały, Ustrych, Jełguń, Dłużek, Galik, Oczko, Kulka Duża, Kulka Mała. Oprócz tego okolica usiana jest mnóstwem małych, śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych.