Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Nowy Ramuk, 27.09.2022r.

 

Ogłoszenie

 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 78 poz. 532)

 

 

Nadleśnictwo Nowe Ramuki

Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn 10

tel.: (89) 513 – 38 -10

e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Ogłasza

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (budynek gospodarczy), położonej pod adresem ul. Olsztyńska 37, 11-034 Stawiguda.

 

Opis nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Kw nr OL1O/00082781/9 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych: działka zabudowana.
 2. Oznaczenie nieruchomości według Powszechnej Ewidencji Gruntów i Budynków: działka nr 3703/8, obręb Stawiguda, gmina Stawiguda, rodzaj użytku – B.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 2595 m2 (udział Nadleśnictwa do zbycia 57/1000).
 4. Opis nieruchomości: budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 23,57 m2 oraz związany z nim udział w gruncie wielkości 57/1000.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda działka objęta jest zapisem „tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej intensywności”.
 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość zabudowana.
 7. Obciążenia nieruchomości: Budynek jest przedmiotem najmu na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną na czas nieokreślony.  
 8. Nieruchomość jest przedmiotem zobowiązań wynikających z wymienionej wyżej umowy najmu.
 9. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16 000,00 zł brutto.
 11. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w dni robocze u Pani Anny Durzyńskiej pod numerem telefonu 505 200 189.
 12. Przetarg odbędzie się 28 października 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Nowe Ramuki, o godzinie 1200
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 600 zł przelewem na rachunek Nadleśnictwa Nowe Ramuki w BOŚ BANK nr 77 1540 1072 2001 5011 9715 0001 do dnia 25.10.2022r. do godz. 15:00
  W tytule wpłaty należy wpisać: WADIUM „Przetarg — sprzedaż
  nieruchomości zabudowanej działka nr. 3703/8”. Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra. W tym przypadku wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 14. Termin zapłaty całości ceny nabycia nieruchomości - nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa zostanie zawarta
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia nabywcy zawiadomienia o wyniku przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący.
 15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze
  bez usprawiedliwionej
  przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, nadleśnictwo
  może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
  

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Nadleśnictwo informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Nowe Ramuki.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Stawiguda gmina Stawiguda (budynek gospodarczy), a także udokumentowania niniejszego przetargu i jego archiwizacji. Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu wykonania umowy dzierżawy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia przetargu, a w przypadku zawarcia umowy - przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w przetargu i złożeniem oferty; nie podanie określonych danych spowoduje nieważność oferty.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie ich nie podania niemożliwe byłoby zawarcie umowy oraz realizacja innych celów przetwarzania danych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 17 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych,

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) na podstawie art. 21 ust. 1 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie przysługuje Panu/Pani:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

b) na podstawie art. 21 ust. 1 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.